Message Boards

Reply: PTO Growing to fast!

NOTE: You are posting the message as a 'Guest', you can not edit the message or delete it
Please Log in or Register to skip this step.
X

Topic History of: PTO Growing to fast!

Max. showing the last 6 posts - (Last post first)

  • Dentibe
  • 's Avatar

Tadalafil 10 Mg buycialisuss.com - Cialis Levitra Da 20 Mg <a href=http://buycialisuss.com>Buy Cialis</a> Levitra Side Effects Vision

Hi dotkickpra1,
I can definitely appreciate how this didn't feel great. But try not to let it detract from what is clearly a really active group doing great things! For what it's worth, most groups do not have a dedicated space like that to begin with. If you're having trouble staying on top of things without having the classroom space you used to, I'd suggest reaching out to other leaders for suggestions. We have a FB group just for leaders like you to be able to connect with each other:

www.facebook.com/groups/parentgroupleaders/

Best of luck and keep up the good work. -Liz from PTO Today

Tạo thương hiệu giảng dạy của ri&ecirc;ng bạn chỉ đơn giản l&agrave; truyền b&aacute; về những g&igrave; bạn đ&atilde; l&agrave;m: gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n học theo c&aacute;ch độc đ&aacute;o của ri&ecirc;ng bạn.

vậy bạn sẽ l&agrave;m sao? Bằng c&aacute;ch x&acirc;y dựng một bản sắc trực quan m&agrave; bạn c&oacute; thể sử dụng để thu h&uacute;t người xem quan t&acirc;m v&agrave; quảng b&aacute;, tiếp thị v&agrave; b&aacute;n t&agrave;i liệu giảng dạy của bạn.


https://bestprint.vn/lam-bang-hieu/


C&aacute;c hướng dẫn x&acirc;y dựng thương hiệu chung tương tự &aacute;p dụng cho hầu hết c&aacute;c lĩnh vực chuy&ecirc;n nghiệp, bao gồm cả giảng dạy. Bạn cần một th&ocirc;ng điệp r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; đ&aacute;ng nhớ, hay c&acirc;u chuyện thương hiệu của Google; một bản sắc trực quan bao gồm logo, m&agrave;u sắc v&agrave; kiểu chữ, đồ họa hỗ trợ v&agrave; phong c&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y; một t&acirc;m trạng hoặc giọng điệu được x&aacute;c định r&otilde;; v&agrave;, tất nhi&ecirc;n, y&ecirc;u cầu số một của tất cả - bạn đo&aacute;n n&oacute; - t&iacute;nh nhất qu&aacute;n tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực n&agrave;y.


Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ chỉ cho bạn c&aacute;ch chăm s&oacute;c tất cả những thứ n&agrave;y với Canva.


01. X&aacute;c định chủ đề của bạnNhững g&igrave; chủ đề bao qu&aacute;t của phong c&aacute;ch giảng dạy của bạn? Bạn c&oacute; t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o mọi thứ bạn l&agrave;m kh&ocirc;ng? Bạn c&oacute; ủng hộ cho học tập t&iacute;ch cực hơn l&agrave; thụ động? Học tập c&oacute; t&iacute;nh hợp t&aacute;c? Học lộn xộn? BYOD? Bạn c&oacute; phải l&agrave; một nh&agrave; tổ chức chuy&ecirc;n gia v&agrave; muốn l&agrave;m cho cuộc sống dễ d&agrave;ng hơn cho c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n, những người đấu tranh để lu&ocirc;n đứng đầu mọi thứ trong khi t&igrave;m thời gian để tạm dừng để thở?


X&acirc;y dựng thương hiệu c&oacute; nghĩa l&agrave; c&oacute; một c&acirc;u chuyện để kể v&agrave; để điều đ&oacute; tỏa s&aacute;ng qua mọi thứ bạn l&agrave;m. Bạn muốn người xem l&agrave;m quen với bạn c&agrave;ng nhanh c&agrave;ng tốt, v&igrave; vậy h&atilde;y chắc chắn rằng bạn đ&atilde; x&aacute;c định c&aacute;c gi&aacute; trị giảng dạy cốt l&otilde;i của m&igrave;nh trước khi bắt đầu tổ chức c&aacute;c t&agrave;i liệu giảng dạy của m&igrave;nh th&agrave;nh một sản phẩm c&oacute; thể chia sẻ. D&agrave;nh thời gian để x&aacute;c định chủ đề của bạn bằng c&aacute;ch x&aacute;c định r&otilde; bạn l&agrave; ai v&agrave; bạn l&agrave;m g&igrave; với tư c&aacute;ch l&agrave; một gi&aacute;o vi&ecirc;n.


Động n&atilde;o một số &yacute; tưởng trong một trang giả về t&ocirc;i. Bạn c&oacute; thể sử dụng một trong c&aacute;c mẫu sơ yếu l&yacute; lịch của Canva như mẫu Pastel Pink v&agrave; Blue Modern n&agrave;y để bắt đầu.

M&agrave;u hồng pastel v&agrave; m&agrave;u xanh hiện đại
02. Thiết kế logo
Thiết kế logo để đi với vật liệu của bạn. N&oacute; phải r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; đơn giản nhưng nổi bật so với phần c&ograve;n lại. N&oacute; cũng kh&ocirc;ng đủ phức tạp để bạn c&oacute; thể thay đổi k&iacute;ch thước v&agrave; th&ecirc;m n&oacute; v&agrave;o c&aacute;c b&agrave;i đăng tr&ecirc;n phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội, đồ họa v&agrave; c&aacute;c t&agrave;i liệu kh&aacute;c của bạn.


Logo gi&uacute;p người xem nhận ra thương hiệu của bạn một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, cho d&ugrave; đ&oacute; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n đồng nghiệp duyệt qua c&aacute;c t&agrave;i liệu tr&ecirc;n TeachersPayTeachers hoặc lướt qua nguồn cấp dữ liệu truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội của họ. Canva c&oacute; to&agrave;n bộ phần đồ họa d&agrave;nh cho logo, v&igrave; vậy bạn c&oacute; thể điều chỉnh một phần hiện c&oacute; để ph&ugrave; hợp với nhu cầu thương hiệu của bạn hoặc bắt đầu từ đầu với người giữ văn bản, bảng m&agrave;u v&agrave; ph&ocirc;ng chữ của ri&ecirc;ng bạn.


H&atilde;y chắc chắn rằng thiết kế logo của bạn sẽ cộng hưởng với đối tượng mục ti&ecirc;u của bạn. Nếu đối tượng đ&oacute; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n hoặc phụ huynh, c&aacute;i nh&igrave;n của bạn c&oacute; thể sẽ ở ph&iacute;a vui vẻ v&agrave; vui vẻ; nếu đối tượng l&agrave; người lớn đăng k&yacute; tham gia hội thảo hoặc kh&oacute;a học của bạn, n&oacute; sẽ ở ph&iacute;a chuy&ecirc;n nghiệp hơn.


Vẽ một số cảm hứng từ Logo Vẽ tay n&agrave;y. Với ph&ocirc;ng chữ viết tay v&agrave; th&ocirc;ng điệp cảm x&uacute;c, đ&oacute; l&agrave; một v&iacute; dụ điển h&igrave;nh về logo n&oacute;i chuyện với c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; đưa sự nghiệp gi&aacute;o dục l&ecirc;n ph&iacute;a trước.


&nbsp;
03. Thử nghiệm với m&agrave;u sắc v&agrave; kiểu chữ
Bạn c&oacute; muốn tươi s&aacute;ng v&agrave; t&aacute;o bạo, pastel, m&aacute;t mẻ? Chọn một bảng m&agrave;u phản &aacute;nh tinh thần của kh&oacute;a học hoặc hội thảo của bạn. Nếu bạn giảng về T&acirc;m l&yacute; Hạnh ph&uacute;c, c&oacute; lẽ bạn kh&ocirc;ng muốn c&aacute;c t&agrave;i liệu kh&oacute;a học của bạn c&oacute; m&agrave;u xanh hoặc tối. M&agrave;u đỏ thường được kết hợp với sự khẩn cấp v&agrave; b&aacute;o động, v&igrave; vậy đ&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng phải l&agrave; m&agrave;u sắc tốt nhất để thu h&uacute;t người xem.

Mặc d&ugrave; c&aacute;c c&aacute;ch phối m&agrave;u kh&aacute;c nhau c&oacute; thể &aacute;p dụng cho c&aacute;c đối tượng kh&aacute;c nhau, ph&ocirc;ng chữ của bạn thường giữ nguy&ecirc;n tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c vật liệu. Giống như mọi người li&ecirc;n kết ngữ ph&aacute;p v&agrave; dấu c&acirc;u nhất qu&aacute;n với định hướng chi tiết hơn v&agrave; do đ&oacute; đ&aacute;ng tin cậy hơn, kh&aacute;n giả của bạn sẽ coi trọng bạn hơn v&agrave; nắm bắt th&ocirc;ng điệp của bạn dễ d&agrave;ng hơn nếu kiểu chữ của bạn nhất qu&aacute;n.


H&atilde;y nhớ rằng n&oacute; c&oacute; thể phản t&aacute;c dụng khi sử dụng ph&ocirc;ng chữ hoặc bảng m&agrave;u nổi bật qu&aacute; nhiều. Bạn muốn ph&ocirc;ng chữ c&oacute; thể đọc được v&agrave; m&agrave;u sắc để n&acirc;ng cao, kh&ocirc;ng &aacute;p đảo, sản phẩm của bạn.


Thử nghiệm với c&aacute;c phối m&agrave;u v&agrave; ph&ocirc;ng chữ kh&aacute;c nhau với mẫu Art Workshop n&agrave;y. Bạn c&oacute; thể xem hướng dẫn để tạo c&aacute;c kết hợp ph&ocirc;ng chữ m&agrave;u hiệu quả ở đ&acirc;y.


Hội thảo nghệ thuật
04. Tạo đồ họa của ri&ecirc;ng bạn
Nhằm mục đ&iacute;ch thống nhất với đồ họa của bạn l&agrave; tốt. V&iacute; dụ: mặc d&ugrave; n&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n chấp nhận được khi kết hợp ảnh v&agrave; h&igrave;nh minh họa trong một đồ họa duy nhất, bạn c&oacute; thể muốn tr&aacute;nh trộn lẫn c&aacute;c loại đồ họa kh&aacute;c nhau khi tr&igrave;nh b&agrave;y sản phẩm của m&igrave;nh. V&iacute; dụ: nếu bạn đang quảng c&aacute;o một loạt c&aacute;c kh&oacute;a học trực tuyến, h&atilde;y đảm bảo đồ họa đi k&egrave;m l&agrave; nhất qu&aacute;n, v&iacute; dụ: hoặc h&igrave;nh ảnh hoặc minh họa.


C&ocirc;ng cụ đồ họa Canvaftime c&oacute; thể được sử dụng để vừa tạo vừa n&acirc;ng cao t&agrave;i liệu giảng dạy của bạn. Bạn sẽ t&igrave;m thấy c&aacute;c mẫu cho kế hoạch b&agrave;i học, b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh, danh mục đầu tư, thẻ flash, infographics v&agrave; nhiều hơn nữa. Nếu bạn chỉ đơn giản l&agrave; muốn th&ecirc;m v&agrave;o những g&igrave; bạn đ&atilde; c&oacute;, bạn c&oacute; thể tạo đồ họa hoặc sử dụng h&igrave;nh ảnh để th&ecirc;m v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i liệu hiện c&oacute; của m&igrave;nh.


Tạo đồ họa l&agrave; một trong những c&aacute;ch tốt nhất để thiết lập v&agrave; chia sẻ thương hiệu của bạn. V&agrave; donith nghĩ rằng một thương hiệu cố định của người Viking c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn đang tự h&agrave;o về bản th&acirc;n: bạn c&oacute; thể ph&aacute;t triển doanh nghiệp hoặc sự hiện diện trực tuyến của m&igrave;nh chỉ bằng c&aacute;ch t&aacute;i tạo c&aacute;c loại nội dung kh&aacute;c nhau theo c&ugrave;ng một phong c&aacute;ch m&agrave; người xem c&oacute;

Time to create page: 0.226 seconds
Powered by Kunena Forum
^ Top